KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Şirketimiz iş bu bilgilendirme metni ile, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmeği hedeflemektedir.


Veri Sorumlusu


Veri Sorumlusunun Kimliği


KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No: 55672
MersisNo:0330199706900001
Vergi Dairesi: Şahinbey Vergi Dairesi       
Vergi Numarası: 3301997069
Merkez Adresi: Cemil Sait Barlas Cad. No:53/B Şehitkamil /GAZİANTEP
Eposta Adresi: info@sekerogluonline.com


İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı,  T.C Kimlik numarası,
İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi
Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri
 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi, veri işleme faaliyetleri sırasında KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde kanuni sınırları çizilen şartlar doğrultusunda hareket eder.  Bu kapsamda  www.sekerogluonline.com internet adresi üzerinden site ziyaretçilerinin, site üzerinden online alışveriş yapan müşterilerin veya 3. kişilerin Şirket ile paylaştığı kişisel veriler aşağıda açıkça ifade edilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; www.sekerogluonline.com ziyaretçilerinin arzu ettikleri takdirde üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmelerin kurulmasını sağlamak, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kurduğumuz sözleşmelerin ifası ile ilgili müşterilerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve üstlenilen yükümlülükleri (mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürünün teslimi, iadesi, değiştirilmesi) yerine getirmek, Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek onların ilgilenebileceği ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmek, Müşteri memnuniyetini arttırmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi belirleyip müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, ve böylece çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetleri gerçekleştirmek, Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kişilere, online sitemizden verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, www.sekerogluonline.com internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimiz’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkınız saklıdır.
Haklarınızı kullanmaya yönelik olarak yapacağınız başvurulara ilişkin olarak hazırlanan forma buradan ( “buradan”) ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi Karatarla Mah. Hakim Mehmet Uygun Caddesi No:18 / A Şahinbey / Gaziantep adresine verebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


Değişiklik ve Güncellemeler


İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şekeroğlu Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.